Darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Logopedo darbo tikslas- laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir, nuolat bedradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėveliais, juos šalinti.

Vaikų kalba tikrinama du kartus per metuose:

Rugsėjo – spalio mėnesiais tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

Gegužės- birželio mėnesiais įvertinama vaikų, lankusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.

Su vaikais, turinčiais šiuos sutrikimus,  logopedas dirba individualiai ir mažomis grupelėmis pagal sutrikimų rūšį.

Konsultacijos tėvams  teikiamos antradieniais  8.00-9.00val.

Specialųjį ugdymą Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka skiria švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisija ar pedagoginė psichologinė tarnyba, atsižvelgdama į vaiko poreikius ir tėvams (ar vaiko globėjams) sutikus. Asmens specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertina švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisija ar pedagoginė psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bendrai nustatyta tvarka.