VAIKŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

Į Kauno vaikų darželį ,,Raudonkepuraitė“ vaikų priėmimas vyksta vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 patvirtintu  „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“ ir jo pakeitimais.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į darželio grupę ir jį teikia elektroniniu būdu per Kauno savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt arba pateikia darželio raštvedei Audronei Černiauskienei (kabinetas antrame aukšte) arba Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (šiuo metu Editai Mikelionienei).

Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos): vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į darželį.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

GRUPIŲ SUDARYMAS

Nuo tų metų rugsėjo 1 dienos priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ir Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
Priimamų vaikų sąrašą savo įsakymu tvirtina darželio direktorius.

Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyk;linio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai( LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m.sausio 26 d.įsakymo Nr.V-93 ), nustatytus reikalavimus. Kauno vaikų darželyje ,,Raudonkepuraitė“ vaikų skaičius vienoje grupėje yra 18 vaikų.

Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo  pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiko principų, pirmenybę teikiant:

  • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
  • rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus.

Pirmenybė taikoma tik tuo atveju, kai rotuojami (perkeliami) kariai iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę:

  •  įvaikintiems 1,5 – 6 metų vaikams;
  • vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
  • vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
  • vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
  • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal 1 punktą.Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal 2-6 punktus, ir vaiką,neturintį pirmenybės.Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai, pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (globėjai) jeigu nepageidauja likti alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją per 10 darbo dienų.

Jei vaikas patenka į abi tėvų (globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (globėjai) per 5 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas.

Jei tėvų (globėjų) prašyme nurodytoje švietimo įstaigoje laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus pageidaujamoje švietimo įstaigoje laisvai vietai, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.

Vaiko priėmimas į Kauno vaikų darželyje ,,Raudonkepuraitė“ grupes įforminamas vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta ugdymo sutartimi.

Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia darželio direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į darželio grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma.

Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją darželio direktoriui raštu.Tėvų apeliacija registruojama pas darželio raštvedę.Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTOS BIUDŽETINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IKIMOKYKLINIO (PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO GRUPĘ

 

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

NAUJI DOKUMENTAI:

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS