Darželio taryba

Darželio taryba yra aukščiausia darželio savivaldos institucija.Taryba telkia darželio tėvus, mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam darželio valdymui, padeda spręsti darželio aktualius klausimus, atstovauja darželio direktoriui teisėtiems darželio interesams. Darželio taryba renkama dviems metams. Į tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus-mokytojų taryba, bendruomenės atstovus-darželio darbuotojų susirinkimas.

Šiuo metu darželyje veikia šios sudėties darželio taryba:

Pirmininkas:

Jovita Daniševičė, tėvų atstovas iš „Saulyčių“ grupės

sekretorius Jurgita Palšauskienė, mokytoja

Nariai:

Janina Povilavičienė, ūkio padalinio vadovė,

Daiva Bondzinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja,

Erika Verenienė, mokytoja,

Lilijana Eitmanavičienė, tėvų atstovas iš „Nykštukų“ grupė.


Darbo taryba

Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas LR darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka .

Darželio darbo tarybos pirmininkė yra priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita Palšauskienė, telef. 867325374, el.p.


Vaiko gerovės komisija

pavaduotojas – Lina Baltakienė,pavaduotoja ugdymui, tel.mob.86 76 22494;

sekretorius – Edita Povilaikienė,auklėtoja, el.p.edita@rkepuraite.lt

Nariai:

  • Jurgita Dabašinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, el.p.jurgita@rkepuraite.lt;
  • Gitana Svidraitė, logopedė, gitana@rkepuraite.lt;
  • Jovita Daniševičė, „Saulyčių“ gr

Komisijos funkcijos:

– analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis;

– analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių atvejus ir imasi veiksmų;

– konsultuoja ugdytinių tėvus vaikų ugdymo klausimais;

– atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams;

– siūlo darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo programas.


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Pirmininkas – Diana Dūdėnienė, direktorė, tel.mob.86 99 19825.

Sekretorius – Ingrida Matusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

nariai:

  • Lina Vorobjovienė, meninio ugdymo mokytoja;
  •  Gytė Minkienė, tėvų atstovas, „Saulyčių” grupė;

Komisijos funkcijos:

– teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;

– pagal pedagogų prašymus kasmet rengia ir suderinus su darželio direktore, darželio taryba, mokytojų taryba, teikia steigėjui tvirtinti trejų metų atestacijos programą;

– tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;

– tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą;

– svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams ir priima sprendimus.