2019-2021 metų  strateginiai  tikslai ir uždaviniai

1. Plėtojant vaikų pažinimo, sveikatos saugojimo ir socialines kompetencijas diegti sveikos gyvensenos nuostatas.

  • Skatinti teigiamą, vieningą bendruomenės požiūrį į tinkamą, sveikatai palankią ir subalansuotą  mitybą.

  • Skatinti vaikų fizinį aktyvumą gerinant judėjimo sąlygas darželyje ir už jo ribų.

  • Ugdyti vaikų emocinės savijautos pažinimą, saugumą ir pasitikėjimą savimi.

2. Užtikrinant vaikų saugumą ir ugdymo prieinamumą  modernizuoti  darželio vidaus ir lauko aplinkas racionaliai naudojant lėšas.

  • Užtikrinti vaikų sveikatos saugos reikalavimus gerinant maisto laikymo sąlygas ir saugumą darželio kieme.
  • Užtikrinti šiuolaikišką priešmokyklinės grupės edukacinę aplinką, modernizuojant grupės aplinką ir įrengiant naujas informacines erdves.

  • Sudaryti sąlygas lopšelinio amžiaus vaikams lankyti darželį  įrengiant lopšelio grupę.