Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas – tai duomenų, rodančių vaiko pasiekimus, kaupimas, interpretavimas ir gautų rezultatų panaudojimas tolimesniam tikslingam vaiko ugdymui(si).

Mūsų darželyje ugdytinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal pedagogų parengtą „Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašą“. Informacija apie vaiko pasiekimus  kaupiama ir fiksuojama informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“. Vaiko pasiekimai ir pažanda su tėvais aptariama individualiai, esant poreikiui, bet ne  rečiau kaip du kartus per metus.

 

KAUNO VAIKŲ DARŽELIS „RAUDONKEPURAITĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS